Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego - SAC
z łaciny: Societas Apostolatus Catholici
popularna nazwa - Pallotyni


Jesteśmy wspólnotą księży i braci, założoną przez św. Wincentego Pallottiego 
Nasza wspólnota nie jest typowym instytutem zakonnym, ale stowarzyszeniem życia apostolskiego.


Nasz zalożyciel św. Wincenty Pallotti w 1835 r. utworzył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK), którego celem było ożywianie wiary w krajach katolickich i głoszenie Ewangelii w krajach misyjnych. Zjednoczenie tworzyły zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Z części Zjednoczenia wyłoniło się Stowarzyszenie, jako wspólnota księży i braci. Stowarzyszenie powstało w Rzymie, a przez papieża zostało zatwierdzone w 1846 r. W latach 1854-1947 nosiło nazwę Pobożne Stowarzyszenie Misyjne.

Księża i bracia tworząc rodzinę pallotyńską składają te same przyrzeczenia i w ten sposób naśladują Chrystusa na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wytrwania w Stowarzyszeniu, życia we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego Przez styl życia i posługę w szczególny sposób pragniemy budować i pogłębiać u wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w apostolstwie oraz pomagać, aby mogli dobrze przygotować się do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.

Jako wspólnota apostolska żyjąca ideałami swojego Założyciela, współpracujemy też z innymi dziełami apostolskimi Kościoła, popierając rozwój różnych form apostolstwa, dostosowanych do potrzeb danego czasu.

Hasłem, które przyświeca naszej pracy są słowa św. Pawła Apostoła:„Caritas Christi urget nos" - „Miłość Chrystusa przynagla nas".

Miłość i apostolstwo kształtują styl naszego życia i naszej pracy, jak również strukturę i zarząd Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Duchowość Pallotyńską określają trzy hasła:

  • „Ad infinitam Dei gloriam" Dla nieskończonej chwały Bożej - oddać Bogu możliwie nieskończoną chwałę poprzez pokorę, prostotę i radość.
  • „Ad salvandas animas" dla zbawienia dusz - każdy człowiek powinien starać się o zbawienie swoje oraz innych.
  • „Ad destreundum peccatum" - dla zniszczenia grzechu - motywem najważniejszym podejmowanych działań jest miłość Chrystusa i otwartość na działanie Ducha Świętego.

Nasza duchowość swymi korzeniami sięga do Wieczernika gdzie apostołowie zgromadzeni wokół Maryi tworzyli wspólnotę nadprzyrodzoną, apostolską i braterską. Dlatego też Patronką SAC i ZAK jest Maryja, Królowa Apostołów. Jest Ona, po Chrystusie, najdoskonalszym wzorem naszego apostolstwa.